Czy twoje nazwisko to Gaertner (Gärtner)? Je¿eli tak, to przeka¿ swoj± wiadomo¶æ na gaertner.pl@gmail.com
Is your name Gaertner (Gärtner)? If so, then send your message to gaertner.pl@gmail.com
Ist dein Name Gaertner (Gärtner)? Wenn ja, dann schicke deine Nachricht an gaertner.pl@gmail.com